ای مردم آزادی خواه و دمکراتیک! خودتان را آماده کنید! از فدراسیون دمکراتیک شمال-شرق سوریه دفاع کنید!

ای مردم آزادی خواه و دمکراتیک!

خودتان را آماده کنید!

از فدراسیون دمکراتیک شمالشرق سوریه دفاع کنید!

اعلامیه کمون اینترناسیونالیست روژوا

کمتر از یک سال از شروع حمله های جنایتکارانه به کانتون عفرین می گذرد. اکنون مردم شمال سوریه با حملات دولت فاشیست ترکیه و متحدانش بار دیگر با خشونت و تجاوز روبرو شده اند. تهدید های تروریست دیکتاتور اردوغان سخنانی توخالی و تبلیقات کمپین انتخابی نیست! صرفا تحریک نیست! با حملات به مخمور و چند روستای شنگال اردغان این را ثابت کرده است. این حملات در حقیقت بیانگر آرزو های امپریالیستی و نوعثمانی رژیم ا.ک.پم.ه.پ می باشد.با این حرکات به رسما اعلام می دارند که کمر به نابودی انقلاب روژاوا بسته اند.

از شروع انقلاب دولت ترکیه، رژیم سوریه و نیرو های امپریایستی با راهنمایی آمریکا و روسیه هر کاری که توانستند کرده اند که انقلابمان را در نطفه خفه کنند.

ولی ما هنوز ایستاده ایم! نه آدم کش های ال نصره، نه ارتش آزاد سوریه، نه داعش ، نه تحریم، انزوا,و حتی جنگ و حمله. هیچ کدواشان نتوانستاند جلوی مقاومت شجاعانه خلقها را بگیرند.

در شش سال اخیر خلقهای شمالشرق سوریه با فداکاری و تلاش خود به اراده ی خود برای زندگی آزاد را به جهانیان نشان داده اند . آزادسازی رقه و روز به روز نزدیکتر شدن خلافت اسلامی به نابودی کامل بیانگر شروع دوره ی استراتژیک تازه ای برای سوریه و برای کل منطقه است. با شکست هر چی بیشتر که داعش ، اتحاد تاکتیکی بین نیروهای دمکراتیک سوریه و قدرت های امپریالیست (به اسم international coalition) بی اهمیت تر می شود.

اما هر قدر هم تضادهایی بین قدرت های امپریالیستی جنایت کار وجود داشته باشد، همه بر ضدیت با انقلاب روژوا اتفاق نظر دارند. هیچ چیز آنها ها را بمانند خلقی آزاد و خود کفا, بر قراری اداره ی شورایی و خودگردان دمکراتیک , جامعه ای بر پاییه ی زندگی کمونالاکولوژیک و آزادی زنان از قید و بند مرد سالاری نمیترساند .آنها می هراسند چرا که انقلاب ما ضد هژمونی و سلطه گریشان است! در سال های گذشته انقلاب روژاوا تبدیل به نقطه ی امیدی شد برای تمامی آنانی که به دنبال زندگی فرای دولت, سرمایه و مردسالاری هستند. به مانند مشعلی تابان که می تواند راهنمای فرودستان و استثمار شدگان برای رهایی از قیود مرنیته ی سرمایه داری باشد. ردیه ای بر این ادعای سلطه گران که دوران «پایان تاریخ»در رسیده است و اثباتی بر این مدعا که دنیایی متفاوت در قرن ۲۱ ممکن است!

جنگ و حملات به عفرین، پشتبانی بین المللی برای قتل عام شهروندان بی گناه، بمب های ناتو که بر سر رفقایمان بارید , تانک های آلمانی که می خواستند زیر زنجیزهایشان امید ما را نابود کنن، اولین نشانه های جبهه ی امپریالیستی تازه ای علیه انقلاب در خاور میانه بود . خلق در اینجا و همینطور ما ,از تجربه ی عفرین درس گرفته ایم: ما به اراده هیچکس به جز خودمان تکیه خواهیم کرد. به موضع گیری های دولت ها اعتمادی نداریم و آنها مخاطبمان نیستند, تنها همپیانان ما نیروهای انقلابی بین المللی هستند, همانهایی که رویای دنیایی متفاوت را دارند و همراه با هم برای آینده ای آزاد مبارزه می کنیم.

رفقا! ما همه ی مردم آزادیخواه را فرا می خوانیم خود را برای دور تازه ای از مقاومت و مبارزه ی مشترک آماده کنند! همه آنهایی که درسال گذشته برای دفاع از عفرین به خیابان آمدند. آنها یی که برای کوچه به کوچه ی مقومت کوبانی با ما می لرزیدند. آنهایی که با خشم و کینه از دشمنان انسانیت , علیه جنگ افروزان و حامیان فاشیسم دولت ترکیه چه در اروپا و سرتا سر جهان همبستگی خود را نشان دادند .

پیام ما مشخص است! اگر جنگ علیه انقلاب ما بین المللی شده است، پس مبارزه هم باید بین المللی باشد! مردم آزادی خواه متحد شویم، انقلاب مبارزه ی مشترک ماست! به هم به پیوندیم،روژوا امید و آینده ی ماست و با هم از آن دفاع خواهیم کرد!

تصادف نیست که این مقطع زمانی برای حملات انتخاب شده است. نظام مدرنیته ی سرمایه داری امروزه از موضع ضعف عمل می کند. بحران ساختاری اش همه گیر و مرگش نزدیک شده , روز به روز مردم بیشتر و بیشتر آگاه میشوند و علیه قید و بند این سیستم مقاومت می کنند. در آرژانتین تظاهرات علی g20, در فرانسه شورش های خیابانی، اعتصابات زنان#niunamenos, تظاهرات در جنگلهای همباخ و اعتصابات کارگری در ایران. ارباب ها و جنگافروزان رژیم قدیمی سعی دارند با ترور دولتی و فاشیسم قدرتشان را از حفظ کنند ولی تلاششان بی فایده است. اگر دست به دست هم دهیم ، متحد شویم و به هم به پیوندیم میتوانیم خودمان را آزاد کنیم. اگر نیروی مشترکمان را بازیابم می توانیم این سیستم را به زباله دان تاریخ بیندازیم. در مقبل این حمله ی مدرنیته ی سرمایه داری باید در همه جا مقاومت و شورش مدرنیته ی دمکراتیک را سازماندهی کنیم.

برای ما در کمون اینترناسیونالیست روژاوا امروز فاز تازه ای شروع می شود. ما در روژاوا جمع شدیم تا از ساختارها ی مدنی این انقلاب بیاموزیم و از آن حمایت کنیم. این جنگ در کنار خلقهای روژاوا بر ما نیز تحمیل می شود. وقتی دشمنمان راهی دیگر در مقابلمان نگذاشته است, ما نیز بیصدا نمی مانیم و با تمام قوا در آماده سازی خود برای دفاع از خلق و انقلاب آماده می شویم. ما در کنار خلق در مقابل تهاجمات فاشیستی می ایستیم! ما از نقاط نختلف جهان در اینجا جمع شده ایم اما این سرزمین هم برای ما به مثابه ی وطنی شده است. بر این اساس ما هم در بسیج عمومی که در تاریخ ۱۲ دسامبر از طرف مدیریت خودگردان ضمال سوریه اعلام شد شرکت می کنیم!

شما هم در کنار انقلاب روژاوا قرار بگیرید, به خیابانه برویم,به گروههای مقاومت و کمی ته های موجود بپیوندیم! برای همبستگی و آگاه سازی نسبت به وضعیت در روژاوا دست به نافرمانی مدنی بزنیم.

شانه به شانه علیه فاشیسم !

زنده باد همبستگی اینترناسیونال!

انقلاب شمال سوریه پیروز است!

فاشیسم در هم میشکند!

کموین اینترناسیونال روژوا 

فدراسیون دمکراتیک شمالشرق  سوریه

۲۰ دسامبر ۲۰۱۸

Scroll to Top